TR RU ENG İLETİŞİM

KURUMSAL

Hakkımızda TURRUS'un Amaçları İşbirliği Mutabakat Zabıtları Organizasyon Üyelik Şartları

Hakkımızda

TURRUS Proje Geliştirme Derneği

TURRUS Proje Geliştirme Derneği, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında uzun yıllardır mevcut ticari, ekonomik, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin daha üst seviyelere taşınması, iki ülke halklarının birbirlerini, kültürlerini daha yakından tanımaları, kültürel ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesi için projeler geliştirilmesi amacıyla Kasım 2017 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

TURRUS Proje Geliştirme Derneği, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Rusya, Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki ilgili dernek, federasyon, Bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi uluslararası ve çok taraflı kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır.

Bu kapsamda, Rusya Restaurant ve Otel Sahipleri Federasyonu (Federation of Restaurateurs And Hoteliers of Russia - FRIO) ile güç birliği yapan ve Federasyonun Türkiye resmi Temsilciliğini üstlenen TURRUS, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED), Gastronomi Turizmi Derneği (Culinary Travel Society-GTD) ve İstanbul Turizm Derneği (Istanbul Tourism Association- ISTTA) gibi dernek ve federasyonlarla ayrıca, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition-EMITT) ile işbirliği yapmaktadır.

TURRUS'un Amaçları

•    Türkiye ve Rusya arasında kültürel, sosyal, ticari, ekonomik ve benzeri konularda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla projeler hazırlamak, bu kapsamda her iki ülkenin ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının da katkısı ile faaliyetler gerçekleştirmek,

•    İki ülkenin ticari, ekonomik, kültürel sosyal, bilimsel ve AR-GE kuruluşları ile yakın ve uzun vadeli ilişkiler tesis etmek,

•    Turizm, gastronomi, eğitim, sanat, tanıtım ve benzeri konularda iki ülkenin ortak paydalarını tespit ederek, bu konularda farkındalık yaratılması amacıyla faaliyetler düzenlemek,

•    Her iki ülke iş çevreleri ile yakın işbirliği geliştirmek ve gerek iki ülke gerek bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla toplantı, seminer, konferans ve panel gibi etkinlikler ve eğitim programları gerçekleştirmek,

•    Belirtilen amaçlar doğrultusunda uluslararası ve çok taraflı kuruluşlarla yakın işbirliğinde bulunmak, ortak iş yapma ve iş geliştirilmesine katkıda bulunmak.

 

İşbirliği Mutabakat Zabıtları

TURRUS’un Türkiye resmi Temsilciliğini yürüttüğü Rusya Restaurant ve Otel Sahipleri Federasyonu (Federation of Restaurateurs And Hoteliers of Russia – FRIO) ile birlikte işbirliği yaptığı kuruluşlarla imzalamış olduğu mutabakat zabıtları listesine aşağıda yer verilmektedir:
KURUM ADI 
ÜLKE 
TARİH 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
TÜRKİYE 
25.01.2018 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 
TÜRKİYE 
25.01.2018 
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) 
TÜRKİYE 
 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition-EMITT) 
TÜRKİYE 
26.01.2018 
Gastronomi Turizmi Derneği (Culinary Travel Society-GTD) 
TÜRKİYE 
Şubat 2018 
İstanbul Turizm Derneği (Istanbul Tourism Association- ISTTA) 
TÜRKİYE 
Mart 2018 

Organizasyon

Turrus Yönetim Kurulu Üyeleri
Ivan Starodubtsev
Başkan
Raside Çiğdem Çınar
Başkan Yardımcısı ve Sekreter Üye
Devrim Eryiğit
Başkan Yardımcısı
Aslı Vural
Muhasip Üye
Alper Sümengen
Üye
Turrus Denetim Kurulu Üyeleri
Fulya Çınar Önal
Başkan
Yelda Suzan Çorlu
Üye
Liudmila Nosova Kural
Üye

Üyelik Şartları

ÜYELİK:
 
Dernek Tüzüğü’nün 3. Maddesi gereğince;

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Tüzük’te belirtilen Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek veya tüzel kişiler TURRUS’a üye olma hakkına sahiptir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekmektedir.
 
Onursal üyelik için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olunması koşulu aranmaz. 

ÜYELİK TÜRLERİ:

 Asıl ve Onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik bulunmaktadır:
a) Asıl Üyeler :  Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Tüzük’te belirtilen koşulları sağlayan ve Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Asıl Üyeler, üyelik koşullarını yerine getirdikleri sürece tüm toplantılara katılabilirler, Genel Kurullarda seçme-seçilme, her türlü toplantıda oy kullanma hakkına sahiptirler.
b) Onursal Üyeler: Üyelik koşullarını taşıyıp Yönetim Kurulu tarafından Onursal Üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Onursal Üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, oy kullanma hakları yoktur.
 
ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Derneğe Asıl veya Onursal Üye olmak isteyenler Derneğin kuruluş felsefesi, amaç ve çalışma konularını, Tüzük’te belirtilen diğer kuralları, yıllık Dernek aidatını ödemeyi kabul ettiklerini ve gerekli üyelik şartlarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Formu”nu doldurup, Derneğe sunarlar.   

Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından Dernek Tüzüğü’nün 3. Maddesi gereğince değerlendirilerek en çok otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak veya e‐posta yoluyla bildirilir.

Yönetim Kurulu üyelik başvurularını gerekçe belirtmeksizin reddedebilir.  

Üyelik başvurusu kabul edilenler üyeliğe kaydedilir.  

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.  
Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz (30) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
 
 
ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Asil Üyeler üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. Onursal Üyeler isterlerse aidat verebilirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.   

Üyeler, Derneğin kuruluş felsefesi ve amaçlarına sadık kalmak, Tüzük’te belirtilen kurallara uymak, çalışmalara aktif bir şekilde katılmak, amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli maddi ve manevi desteği sağlamakla görevli ve sorumludurlar.  

Hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda Tüzük hükümleri ve Dernekler mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.  

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye istemesi halinde, isteğini Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Kendi isteğiyle üyelikten ayrılanların tekrar üye olabilmeleri Yönetim Kurulu’nun 2/3’ünün kararıyla mümkündür.
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Dernek Tüzüğü’ne aykırı davranışlarda bulunmak,
Derneğin iletişim kanalları ile yapılan yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek,
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Üyenin vefat etmiş olması,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma nedenidir.
 

Üyelik Formu İçin
Tüm Hakları Saklıdır. TURRUS © 2018